VIANOCE S ART MODE

Podmienky súťaže Vianoce s Art Mode

(v ďalšom len "súťaž" )

Prevádzkovateľ súťaže:

Bc. Petra Teťáková - Art Mode 

Radoslav Teťák a Petra Teťáková

so sídlom: Terany 77, 96268 Hontianske Tesáre

IČO: 

Termín konania hlavnej súťaže:

30.11.2020 - 31.12.2020

Žrebovanie výhier hlavnej súťaže: 

 Žrebovanie  výhier sa uskutoční 4.1.2021

Žrebovanie týždenných výhier:

07.12.2020 -  Darčekový poukaz v hodnote 15 €

14.12.2020 -  Darčekový poukaz v hodnote 15 €

28.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

04.01.2021 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €


Definícia súťaže:

Táto súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 30.11.2020 dovŕšili vek 18. rokov. Určujúcim identifikačným znakom účastníka súťaže je emailová adresa, meno a priezvisko uvedené pri objednávke tovaru. 

Pravidlá a podmienky súťaže:

Do súťaže budú automaticky zaradení všetci kupujúci, ktorí v čase od 30.11. do 31.12.2020  nakúpia v eshope www.artmode.sk  tovar  v minimálnej hodnote 14,99 €.  Okrem toho týždenne z prijatých objednávok vyžrebujeme jedného z účastníkov, ktorý získa darčekovú poukážku na nákup v ehope www.artmode.sk v  hodnote  15 €.  Účastník je zaradený do zlosovania o hlavné ceny toľkokrát, koľkokrát nakúpi v eshope www.artmode.sk.  Do týždňovej súťaže je zaradený len raz. Účastník súťaže je takisto zaradený do zlosovania o týždennú cenu v súťaži, ak správne zodpovedal súťažnú otázku v súťaži prebiehajúcej v príslušný týždeň. Do zlosovania každej týždennej súťaže je účastník zaradený len raz. Podmienkou zaradenia do hlavnej aj týždenných súťaží je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami súťaže.

Miesto súťaže:

internetové stránky a stránky sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže.

Výluky zo súťaže

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali prevádzkovateľa súťaže  o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže. Prevádzkovateľ má takisto právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí si neprevzali objednaný tovar alebo tovar vrátili. 

Výhrami v súťaži sú:

HLAVNÁ SÚŤAŽ

1. cena -  Víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách v penzióne Lomnicky s polpenziou pre 2 osoby

2. cena -  Nákupná poukážka v hodnote 50 € v eshope www.artmode.sk  

3. cena -  Elegantná kabelka FB111, dámska peňaženka PS13 , Zimný set -čiapka+ nákrčník cz16409 

4. cena -  Batoh s USB vstupom tr19293

5. cena -  Kabelka FB106

TÝŽDENNÉ SÚŤAŽE

07.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

14.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

28.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

04.01.2021 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €



V rámci zlosovania bude náhodným výberom vyžrebovaný 1 výhercovia, ktorí získa týždennú cenu (každý týždeň 1 výherca) a 5 výhercovia, ktorý získajú hlavnú cenu. Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedený e-mail, najneskôr do 10 dní odo dňa záverečného losovania. Pokiaľ sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 21 dní od žrebovania, výhra sa neudeľuje.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry emailom. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť  právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko - obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely - zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na artmode@gmail.com

VÝHERCOVIA VIANOČNEJ SÚŤAŽE


HLAVNÁ SÚŤAŽ

1. cena - Víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách v penzióne Lomnicky s polpenziou pre 2 osoby   

Výherca:  pani Zuzana J., Trebišov

2. cena - Nákupná poukážka v hodnote 50 € v eshope www.artmode.sk

Výherca: Katarína P., Martin

3. cena - Elegantná kabelka FB111, dámska peňaženka PS13 , Zimný set -čiapka+ nákrčník cz16409

Výherca:  Lucia Č., Terany

4. cena - Batoh s USB vstupom tr19293

Výherca: Ján K., Košice

5. cena - Kabelka FB106

Výherca: Janka Z., Bratislava

TÝŽDENNÉ SÚŤAŽE

07.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

Výherca: Michaela T., Žilina

14.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

Výherca: Martin K., Levice

28.12.2020 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

Výherca: Anna K., Bratislava

04.01.2021 - Darčekový poukaz v hodnote 15 €

Výherca: Veronika Z., Krupina